اخبار و مقالات

آخرین تحولات بهروفران و صنعت چاپ

عوامل تاثیر گذار در چاپ فلکسوگرافی(قسمت دوم)

قسمت دوم

6-نورد آنیلوکس:

نورد آنیلوکس معمولاسیلندری از جنس آلومینیوم یا استیل بوده که سطح آن با یک سطح سرامیکی حکاکی شده با لیزر پوشانده میشود.سرامیک به طور ذاتی سخت بوده و معمولا تا چندین سال دوام می آورد.

امروزه سیلندرهای آنیلوکس در الگوهای حکاکی شده موجود می باشند که اکثر آنها الگوهای حکاکی به صورتی است که سلول های شش ضلعی با زاویه 60 درجه و نظم مشخصی در کنار یکدیگر قرار میگیرند.

در چاپ فلکسوگرافی فرایند مرکب گیری توسط نورد آنیلوکس کنترل می شود.به عنوان مثال برای چاپ رنگهای پنتون یا رنگ زمینه که یکدست بودن چاپ بسیار حائز اهمیت است یا به عبارتی دیگر زمانیکه حجم بیشتری مرکب نیاز است،نورد آنیلوکس با سلول های بزرگتر و زمانیکه مرکب کمتری نیاز است مانند چاپ تصویر نورد آنیلوکس با سلول های ریزتر مناسب می باشد.

7-حجم برداشت آنیلوکس:

نوردهای آنیلوکس معمولا براساس حجم برداشت مرکب انتخاب می شود.حجم برداشت نورد آنیلوکس مقدار تئوری مصرف مرکب در سانتی متر مربع زمانی که در مترمربع چاپ می شود رانشان می دهد.

8-فراوانی سلولی در نورد آنیلوکس:

یک نورد آنیلوکس علاوه بر حجم برداشت مخصوص ،دارای فراوانی سلولی مشخص نیز می باشد.فراوانی سلولی تعداد سلول های موجود در طول یک سانتی متر از سطح نورد آنیلوکس را نشان می دهد.

9-فشار تیغه داکتریلید:

فشار تیغه داکتر بلید باید به طور مناسبی تنظیم شود چرا که فشار بیش از حد موجب خم شدن و یا حتی شکستن تیغه شده و این امر باعث می شود انتقال مرکب به شکل مناسب صورت نگیرد.در چاپ فلکسوگرافی سطح بسیار براق نورد آنیلوکس معمولا نشانه ای از این مشکل می باشدبه این معنی که سطح مات نورد آنیلوکس نشان دهنده انتقال صحیح مرکب و سطح براق نورد آنیلوکس نشانگر انتقال نامناسب مرکب می باشد.

منبع:www.gallus-group.com