لاک اور پرینت (OPV89)

محصولات بهروفرانمشخصات محصول

 • نام محصول: اور پرینت 89
 • علامت مشخصه: OPV89
 • روش چاپی : فلکسو گرافی و هلیوگراور
 • درصد جامد: 30+- 2%
 • لفافه چاپی: انواع کاغذ – AL-PE-BOPP
 • حلال رقیق کننده: مخلوط ایزو پروپانل (یا اتانول) و اتیل استات با نسبت 1:2 تا 1:3
 • حلال ریتاردر: متوکسی پروپانول
 • حلال تسریع کننده: اتیل استات
 • چسبندگی: عالی
 • براقیت: عالی
 • مقاومت حرارتی: 140 تا 160 درجه سانتی گراد
 • مقاومت شیمیایی: عالی
 • میزان مصرف روی سطح: 1 تا 1.2 گرم بر متر مربع