لاک اور پرینت (OPV89)

محصولات بهروفرانمشخصات محصول

  • نام محصول: اور پرینت 89
  • علامت مشخصه: OPV89
  • روش چاپی : فلکسو گرافی و هلیوگراور
  • درصد جامد: 30+- 2%
  • لفافه چاپی: انواع کاغذ – AL-PE-BOPP
  • حلال رقیق کننده: مخلوط ایزو پروپانل (یا اتانول) و اتیل استات با نسبت 1:2 تا 1:3
  • حلال ریتاردر: متوکسی پروپانول
  • حلال تسریع کننده: اتیل استات
  • چسبندگی: عالی
  • براقیت: عالی
  • مقاومت حرارتی: 140 تا 160 درجه سانتی گراد
  • مقاومت شیمیایی: عالی
  • میزان مصرف روی سطح: 1 تا 1.2 گرم بر متر مربع